Νόμοι & Προεδρικά Διατάγματα

Ημ/νια Τίτλος Link
21 Ιαν 2023

Νόμος 5014/2023 (ΦΕΚ 14 Α'/21.01.2023) : Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών & σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών. Άρθρα άμεσου ενδιαφέροντος 52,53 & 54 που αφορούν στην παράταση ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ.

2 Ιουν 2022

ΦΕΚ Β΄ 2735/2-6-2022 με θέμα "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ΄ Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 Ν. 4412/2016".

7 Απρ 2022

ΦΕΚ Β΄ 1703/7-4-2022 με θέμα τη Σύσταση, Οργάνωση και Διοίκηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & Μελετών» - Ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών (ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τεχνικών Έργων.

6 Νοε 2016

ΦΕΚ 206Α/03.11.2016

«Διόρθωση σφαλμάτων στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/8-8-2016)»

30 Οκτ 2016

ΦΕΚ 200Α/24.10.2016

«Διόρθωση σφαλμάτων στον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)».

21 Σεπ 2016

Π.Δ. 100/2016

«Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού».

7 Αυγ 2016

Νόμος 4413/2016 (ΦΕΚ 148 Α' /08.08.2016)

Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.

7 Αυγ 2016

Νόμος 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α' /08.08.2016)

Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)