Εγκύκλιοι

Ημ/νια Τίτλος Link
19 Ιαν 2022

Εγκύκλιος 1/2022 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα : "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016.

5 Μαρ 2018

Εγκύκλιος 9/5-3-2018 του Υπουργείου Εργασίας (ΕΦΚΑ) με θέμα : "Υπολογισμός της Ειδικής Προσαύξησης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ".

22 Μαΐ 2017

‘Εγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ

«Διευκρινίσεις επί της Κατευθυντήριας Οδηγίας 12, ως προς τα Γραμμάτια Σύστασης Χρηματικής Παρακαταθήκης».

24 Απρ 2017

Εγκύκλιος 9/25-4-2017 ΥΠΥΜΕΔΙ

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 53 παρ. 7 περ. θ΄(Γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις  ΄Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

29 Μαρ 2017

Εγκύκλιος 8/30-3-3017 του ΥΠΥΜΕΔΙ

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 49 παρ.2 περ. β΄(πρόδρομες εργασίες) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

29 Μαρ 2017

Εγκύκλιος 7/30-3-3017 ΥΠΥΜΕΔΙ

«Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το άρθρο 86 παρ. 6 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

22 Μαρ 2017

Εγκύκλιος 6/23-3-2017 ΥΠΥΜΕΔΙ

«Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων, για «απευθείας αναθέσεις» Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του άρθρου 118 του ν.4412/2016».

13 Μαρ 2017

Εγκύκλιος 5/14-3-2017 του ΥΠΥΜΕΔΙ

«Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017».

13 Φεβ 2017

Εγκύκλιος 06/2017 του ΕΦΚΑ

«Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα».

6 Φεβ 2017

Εγκύκλιος 04/2017 του ΕΦΚΑ

«Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 - Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.».

18 Οκτ 2016

Eγκύκλιος 18/2016 του ΥΠΥΜΕΔΙ

Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"

11 Οκτ 2016

Εγκύκλιος 37/2016 του ΙΚΑ

«Ποσοστό Παρακράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ» με την οποία γνωστοποιείται ότι το ποσοστό που θα παρακρατείται υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τις συμβάσεις που συνάπτονται από 8/8/16, ημερομηνία ισχύος του νόμου 4412/2016, ανέρχεται πλέον σε 0,06% αντί του 0,10%.

29 Σεπ 2016

Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ

«Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν.4412/2016 (Α' 147)».

15 Σεπ 2016

Εγκύκλιος ΠΟΛ.1141 του Υπ. Οικονομικών

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής

6 Σεπ 2016

Εγκύκλιος 17/7-9-2016 του ΥΠΥΜΕΔΙ

Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων : «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)».

5 Σεπ 2016

Έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ

«Εφαρμογή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης».